Вийшло оновлення 01.03.008 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен

Завантажити оновлення можна за посиланням – https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.008

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

1. Додано можливість збереження у форматі для подачі у контролюючий орган для форм:

 • J0901107 Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства
 • J0901204 Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

Збереження виконується за допомогою команди головного меню Файл - Експорт, або команди контекстного меню Експорт.

Увага! Подання даної форми через Єдине вікно подання електронної звітності не передбачено!

2. Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

 • IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
 • IR200001 Дані про доходи та витрати страховика
 • IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика
 • IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
 • IR730001 Дані про розміщення страхових резервів
 • IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів
 • IR760001 Дані про незавершене будівництво
 • IR770001 Дані про основні засоби
 • IR790001 Дані про капітал та заборгованість

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Програми - Експорт в Excel.

Реєстр первинних документів

Додано відображення факсиміле при перегляді та друку вкладень Універсального документа.

Довідники

Співробітники

Доопрацьовано збереження даних у розділах Інші та Пайовики за наявності символу «пробіл» у прізвищі фізичної особи.

Адміністрування

Сертифікати

1. Доопрацьовано введення назви організації та ПІБ у вікні Формування заявок на сертифікат.

Додано колонки: Прізвище (Назва організації) та Ім'я по батькові. Реалізовано автоматичне заповнення колонок значеннями з Картки підприємства при формуванні заявок на сертифікати бухгалтера та керівника.

При формуванні заявки на сертифікат типу «печатка», поле Ім'я по батькові неактивне.

Додано перевірку коректності заповнення імені та по батькові при створенні заявки на сертифікат. Якщо ім’я та по батькові вказані не повністю, а у вигляді ініціалів, користувачу буде виведено відповідне повідомлення.

2. Реалізовано можливість продовження/перевидачі сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

3. Реалізовано можливість редагувати значення поля Посада для касира та старшого касира у вікні майстра формування заявок на сертифікати РРО.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2020 р. № 463 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

 • Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ);
 • Класифікація доходів бюджету (КДБ).

2. Оновлено довідник Підакцизні товари (новий).

3. Додано новий довідник Банківські установи України у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни

1. Оновлено файл xsd для форм:

 • J1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій
 • F1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

2. Оновлено контролі у формах:

 • J0217021 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
 • F0217021 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено форми:

 • CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок
 • LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
 • LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
 • LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
 • LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
 • LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
 • LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду
 • IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
 • IR770001 Дані про основні засоби

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. У формах SD300302 та SD300301 пакету PROZVI01 відкориговано оновлення інформації по органу управління після зміни органу управління у Картці підприємства (розділ Підприємство):

 • SD300302 Додаток 3
 • SD300301 Додаток 3

2. Додано контролі у динамічних рядках на наявність дублюючих записів у колонці Найменування показника у формах:

 • S3000309 Показники виконання фінансового плану
 • S3000109 Фінансовий план

3. У формі:

 • PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

виконано доопрацювання:

 • додано комірку із назвою Зміна вхідного сальдо по факту минулого року, у якій користувач може проставити позначку;
 • додано комірку із назвою Пояснення;
 • додано контроль на обов’язкове заповнення поля Пояснення, якщо проставлена позначка у полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року.

4. У формі: S3000109 Фінансовий план

скасовано перевірку по графі 3 із формою S3000309 за попередній період, якщо проставлена відмітка в полі Зміна вхідного сальдо по факту минулого року форми PROZV101.

5. Внесено зміни у формі:

 • SD300101 Додаток 1

автоматичне заповнення і контроль з формою SM101202 по графі 9 Кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств у звітному періоді здійснюватиметься тільки у періодах І Квартал та Рік.

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни

1. Додані взаємні контролі між формами:

 • MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість
 • MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Значення рядка 11 графи 2 форми MOU05203 повинно дорівнювати значенню рядка 010 графи 7 форми MOU90301.

В свою чергу, при заповненні рядка 010 графи 7 форми MOU90301 його значення повинно дорівнювати значенню рядка 11 графи 2 MOU05203.

2. У графі 3 у звітах новостворених установ (заповнене поле Новостворене) скасовано контролі з фінансовими формами MOU010111 та MOU020211:

 • MOU00309 Показники виконання фінансового плану
 • MOU00109 Фінансовий план

3. У формі:

 • MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

виконано доопрацювання:

 • додана можливість додавання динамічних рядків з автоматичною нумерацією в розділі ІІ. З суб’єктами господарської діяльності інших країн після першого рядка з неї та перед рядком з країнами СНД;
 • у колонці Найменування показників у створених динамічних рядках (100/Х та існуючих (141, …) підключений довідник Країни;
 • змінений розрахунок рядка 100;
 • змінений розрахунок рядка 110.

4. Змінено розрахунок сумарних значень колонок 7 та 8 на середнє арифметичне:

 • MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5. Змінено алгоритм розрахунку у графі 11 форми:

 • MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

6. Реалізоване автоматичне заповнення форми:

 • MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

7. Оновлено контролі форми, додано період подання IV Квартал:

 • MOU40001 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

У формі:

 • UOP00109 Фінансовий план

додано контролі (по аналогії з S3000109):

 • обов’язковий контроль по графі 5 для рядка Витрати на оплату праці Таблиці 6.1 з графою 6 рядка 1410 Таблиці 1 (Плановий рік);
 • обов’язковий контроль Середньомісячні витрати на оплату праці керівника на рівність сумі значень: посадовий оклад, преміювання та інші виплати, передбачені законодавством по гр.2 (по графам 2 - 5) в Таблиці 6.1.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Змінено інформаційні контролі для рядка 150 граф 3 - 6:

 • KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства