Вийшло оновлення 01.03.006 сервісів FREDO Звіт & FREDO ДокМен

Завантажити оновлення можна за посиланням –  https://fredo.com.ua/download/dystrybutyv/

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.006

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі Реєстр звітів додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати імпорт та експорт звітів у форматі XML.

Створення звітів НФУ виконується по команді Створити звіт. Бланки звітів доступні у вікні Створення звіту, у розділі Звітність НФУ до НБУ та відповідних підрозділах:

 • Страховики;
 • Кредитні спілки;
 • Фінансові компанії/Лізингодавці;
 • Ломбарди;
 • Страхові та/або перестрахові брокери;
 • Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач необхідно обрати значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль користувача.

Для підписання звітності НФУ, у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис додано новий комплект підписів Звітність до НБУ:

 • Директор;
 • Бухгалтер;
 • Відповідальна особа.

Також реалізовано:

1.            Для звітності до НБУ для небанківських фінансових установ реалізовано:

 • імпорт із формату Excel файлів звітності, які створені відповідно до інструкцій НБУ. Імпорт доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001.

Зверніть увагу, для коректного імпорту у файлі Excel необхідно зазначити інформацію про код форми, ЄДРПОУ, період звіту та заповнити дані табличної частини, відповідно до xsd-схеми документа, згідно з вимогами НБУ, викладеними у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат», яка доступна у розділі Інструкції на порталі https: //portal.bank.gov.ua. Докладно дивіться у розділі довідки програми «Звітність до НБУ для небанківських установ».

2.            Реалізовано можливість одночасно обирати декілька значень з довідника у формах звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001. Для обрання кількох значень при заповненні форм необхідно встановити відмітки у відповідних рядках вікна довідника.

Реєстр первинних документів

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» у Реєстрі первинних документів для зведених ПН та/або РК до зведених ПН, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, змінено розрахунок значення колонок:

 • Граничний термін реєстрації;
 • Кількість днів прострочки.

У колонці Граничний термін реєстрації відображатиметься дата - 20 число місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

У колонці Кількість днів прострочки для розрахунку кількості днів використовуватиметься кінцевий термін реєстрації ПН/РК - 20 число наступного місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

Допоміжні сервіси

У діалогових вікнах програми, що містять поля для введення пароля, додано можливість перегляду введених символів за допомогою кнопки  .

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.            Відповідно до Закону України «Про державну службу» у довідник Причини звільнення додано нові статті причин звільнення:

 • ст.40 п.1 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу;
 • ст.40 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Довідник підключено у формі Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4.

2.            Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX внесено зміни у довідники:

 • Довідник УКТ ЗЕД (діючий);
 • Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;
 • Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

3.            Оновлено довідник Вид страхування. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

4.            Оновлено довідник Тип договору перестрахування. Довідник використовується при заповненні форм звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

 • J1316602             Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
 • J1391801             Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)
 • F1316602             Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
 • F1391801             Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)
 • Форми доступні для створення у Реєстрі звітів.
 • Оновлено файл xsd у формах:
 • J1316701             Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій
 • F1316701             Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

 • IR200001             Дані про доходи та витрати страховика
 • IR300001             Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
 • IR400001             Дані про показники діяльності зі страхування
 • IR600001             Дані про операції перестрахування”
 • IR710001             Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика
 • IR720001             Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
 • IR730001             Дані про розміщення страхових резервів
 • IR740001             Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR750001             Дані про активи для представлення страхових резервів
 • IR760001             Дані про незавершене будівництво
 • IR770001             Дані про основні засоби
 • IR790001             Дані про капітал та заборгованість
 • IR780001             Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
 • IR800001             Дані про достроково припинені договори страхування”
 • CR200001            Дані про фінансову діяльність кредитної спілки
 • CR300001            Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
 • CR400001            Дані про доходи та витрати кредитної спілки
 • CR500001            Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок
 • CR600001            Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
 • CR700001            Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб
 • CR800001            Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
 • CR900001            Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • CR101001            Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками
 • CR110001            Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
 • LR100001             Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR200001             Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
 • LR300001             Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
 • LR400001             Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
 • LR500001             Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
 • LR600001             Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки
 • LR700001             Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
 • LR810001             Інформація про довірче товариство”
 • LR820001             Інформація про довірених осіб довірчого товариства
 • LR830001             Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства
 • LR900001             Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи
 • LR101001             Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
 • LR110001             Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
 • LR120001             Дані про великі ризики фінансової установи
 • LRB00001            Дані про склад активів та пасивів ломбарду
 • LRD00001            Дані про діяльність ломбарду
 • IR500001             Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні
 • IR520001             Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера
 • IR530001             Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні
 • FR000001            Дані фінансової звітності
 • FR100001            Дані консолідованої фінансової звітності

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів - Створити - розділ Звітність НФУ до НБУ.

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

 • S0301116             1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

У пакеті PROZVI01 виключено із переліку створення і подання у IV Кварталі форми:

 • SM101202           Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
 • SM101103           Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
 • SM101002           Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
 • SM100972           Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
 • SM100963           Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
 • SM100942           Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
 • SM100933           Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
 • SM100923           Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
 • SM100913           Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
 • SM100804           Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100703           Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100603           Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100524           Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
 • SM100512           Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
 • SM100505           Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100405           Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100305           Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100204           Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
 • SM100804           Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 27 травня 2020 р. № 425 змінено назву Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України у формах пакету:

 • EVDODB03         Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України
 • та формах:
 • EV026702            Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції
 • EV602303            Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)

Також, змінено назву розділу Реєстру бланків на Міністерство енергетики України.

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1.            Внесено зміни у період подання форми:

 • MK104008          Ф4. Звіт про власний капітал

Форма залишається доступною для створення та подання у періоді Рік.

2.            Оновлено властивості форм, додано період подання Рік 2021:

 • MKP01001          ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
 • MKP02001          ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
 • MKP02101          Дод.1. Спілки. Перелік заходів
 • MKP04001          ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри
 • MKP05001          ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
 • MKP06001          ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
 • MKP07002          ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
 • MKP08002          ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
 • MKP09001          ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
 • MKP10002          ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
 • MKP11001          ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
 • MKP12001          ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
 • MKP21001          Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
 • MKP22001          Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми (аналогічні до форм МЕРТУ),
період подання - Рік:

 • MOU30107         Інвестиційний план ДП (річний)
 • MOU30307         Звіт до інвестиційного плану (річний)

період подання - щоквартально:

 • MOU10307         Звіт до інвестиційного плану ДП

Зміни:

Додано рядок 140 у розділ 2:

 • MOU90301         Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

Оновлено властивості форми, додано період подання Рік 2021:

 • FBUDZP02          Бюджетний запит

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Реалізовано відображення 2 знаків після коми у полях Всього пункту 9 та відображення одного знаку після коми у всіх інших полях форм:

 • MFPASP03         ПАСПОРТ бюджетної програми
 • MFPASP04         ПАСПОРТ бюджетної програми

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано програму експорту у Excel:

 • UOP00309          Показники виконання фінансового плану

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Додано нумерацію сторінок:

 • N0100002            Форма БЗ 4-НАУКА